Spletna Lekarna Soča
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon (hišna centrala): 01/4758 100

Matična številka: 5053919
Transakcijski račun inštituta: 01100-6030278088 pri UJP
Davčna številka: SI73541346

Inštitut je javni zdravstveni zavod.